Czym się różni legalizacja dokumentu od Apostille

Legalizacja dokumentu weryfikuje jego pochodzenie poprzez potwierdzenie, że podpis, pieczęć lub stempel pojawiające się na dokumencie są autentyczne.

W zależności od kraju, w którym chcesz używać dokumentu, i od rodzaju dokumentu, wymagana jest legalizacja lub Apostille. W niektórych przypadkach nie jest wymagana ani legalizacja, ani Apostille. Kraj może być stroną traktatu legalizacyjnego, który zawiera porozumienia dotyczące wzajemnej akceptacji przez państwa oficjalnych dokumentów. Jeżeli państwo jest stroną Konwencji o Apostille, wymagana jest tylko jedna legalizacja w postaci pieczęci Apostille. Przed przedstawieniem dokumentu w biurze konsularnym sprawdź, czy został on podpisany przez urzędnika publicznego albo przez notariusza. Ambasada lub konsulat kraju, w którym chcesz skorzystać z dokumentu, dokona ostatecznej legalizacji. Jeśli kraj, w którym chcesz korzystać z dokumentu, jest stroną Konwencji o Apostille, służba legalizacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych umieści pieczęć Apostille elektronicznie. Po naniesieniu pieczęci Apostille możesz użyć dokumentu bezpośrednio w kraju przeznaczenia. W niektórych przypadkach legalizacje mogą być wydawane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Zawsze przedstawiaj oryginalny dokument w biurze konsularnym, ponieważ kopie ani odpisy nie mogą być legalizowane.

Jeśli twój dokument wymaga legalizacji, musi on również zostać zalegalizowany przez ambasadę lub konsulat kraju przeznaczenia. Dokumenty wymagające tłumaczenia należy najpierw przekazać tłumaczowi przysięgłemu. Podpis tłumacza przysięgłego zostanie zalegalizowany przez prezesa Sądu Pierwszej Instancji, z którym tłumacz jest związany, następnie podpis zostanie zalegalizowany. Tylko wtedy możesz zaoferować oryginalny dokument i tłumaczenie do biura konsularnego w celu uzyskania Apostille lub legalizacji, sprawdź szczegóły na stronie https://www.serwiskonsularny.pl/faq/legalizacja-dokumentow/. Dokument może wymagać legalizacji, jeśli jest przeznaczony do użytku w kraju, który nie przystąpił do konwencji haskiej. Legalizacja to bardziej skomplikowany proces, w którym dokument musi być uwierzytelniony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz uwierzytelniony w konsulacie dyplomatycznym lub biurze konsularnym akredytowanym w kraju, w którym chcesz korzystać z dokumentu.

Previous post Trzy najlepsze narzędzia ogrodnicze do łatwej konserwacji
Next post Najważniejszy artykuł dotyczący zakupu samochodów